Chỉ khi mình tin, thành công sẽ đến | When you believe, success will come

Jump to English

Sau khi học xong 2 khóa Hành trình hạnh phúc và Tiềm thức triệu phú, mình ngẫm ra một điều:

HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG NẰM TRONG TAY CHÍNH MÌNH, CHỈ KHI MÌNH TIN THÌ NÓ MỚI THÀNH HIỆN THỰC!

Cũng như bức tranh này. Không nghĩ là mình vẽ được!

My totem – Wings wolf

Từ những bước phát họa chì đã thấy sai sai, rồi lại muốn dẹp luôn. Và mình cũng thực sự dẹp qua một bên trên dưới 3 lần không hẹn ngày vẽ tiếp. Nhưng mỗi khi nhìn lại nó, nhớ lại mục tiêu lúc ban đầu, rồi thử ngồi vào bàn cầm cọ tiếp, cảm hứng đến lúc nào không hay và mãi vài tiếng sau mới dứt ra được. Cứ thế làm rồi ngưng, làm rồi ngưng, lại nhận ra thêm một điều:

ĐÔI KHI DỪNG LẠI MỘT CHÚT SẼ GIÚP CHO CHẶNG TIẾP THEO THÊM TỎA SÁNG

Thực sự vậy đó. Nghỉ vài hôm lấy lại tinh thần, chờ cho lớp màu cũ khô đi, rồi quết thêm lớp mới thì màu sắc sẽ càng ưng ý.

Cũng như, cuộc sống khó khăn quá, thì mình tạm nghỉ một chút, lắng lại, nghe xem bên trong mình đang nói gì. Biết đâu dừng một trạm, qua trạm tiếp theo sẽ càng tỏa sáng nhiều hơn.

Hiện tại mình đã nghỉ hẳn ở công ty đã gắn bó gần 8 năm với một công việc đem lại nguồn tài chính ổn định. Và mình thấy tự hào với bản thân, vì đã dũng cảm đưa ra quyết định, và đang hạnh phúc, thoải mái với những gì đang làm mình khỏe hơn, vui hơn cả về sức khỏe lẫn tinh thần, sau cái quyết định lịch sử ấy.

Nhiều người thấy tiếc cho mình, nhưng chỉ có mình mình biết, mình đang hạnh phúc và tự hào vì quyết định đó. Vì sao ư? Vì đó là một quyết định trong sự cân bằng cảm xúc, khi đã toan tính dự liệu bước tiếp theo, chứ không phải vì phút bồng bột của tuổi trẻ.

Đây là bức tranh do mình dùng cả tâm và sức để vẽ, về loài vật mình xem là Totem. Mình trân trọng và xem nó như nguồn động lực để nhớ về bài học đắt giá này. Hy vọng những ai chăm chú đọc được tới đây cũng sẽ có cho mình những trải nghiệm và đúc kết riêng, để cuộc sống thêm thành công hơn nữa.

#Thankyou #Mindalife #Canbangcamxuc


After completing 2 courses The Journey to Happiness and The Millionaire Subconscious, I thought of one thing:

HAPPINESS AND SUCCESS IS IN YOUR OWN HAND, ONLY WHEN YOU BELIEVE, THE SUCCESS WILL COME

Like this picture. I used to think I couldn’t draw it!

My totem – Wings wolf

From the steps of sketching, I saw wrong and wrong, and then I wanted to remove it. And I also really put aside more than 3 times without setting a date to draw again. But every time I look back at it, remember the goal in the beginning, and then try to sit at the table holding the brush again, the inspiration came from where and when I don’t know anymore and so on I drew for hours. Just do and stop, do and stop, realize one more thing:

SOMETIMES STOPPING FOR A LITTLE BIT WILL GIVE THE NEXT ONE MORE SHINE.

It’s real. Take a few days off to regain the spirit, wait for the old color layer to dry, then apply a new layer, the color will be more satisfactory.

Like, life is too difficult, so I take a break, listen to what I’m saying inside. Who knows, if you stop at one station, the next station will shine even more.

Currently, I have completely retired from the company that I have worked with for nearly 8 years with a job that brings stable financial resources. And I feel proud of myself, for having bravely made the decision, and being happy and comfortable with what is making me healthier, happier in both health and spirit, after the historic decision.

Many people feel sorry for me, but only I know, I am happy and proud of that decision. Why? Because it is a decision in emotional balance, when planning to anticipate the next step, not because of the impulsive moment of youth.

This is a picture that I used all my heart and energy to draw, about the animal I consider to be Totem. I cherish and trust it as a source of motivation to remember this valuable lesson. Hopefully those who read this far will also have their own experiences and conclusions, to make life more successful.

#Thankyou #Mindalife #TheJourneytoHappiness

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: