The Secret | Bí mật 2/365

To change your life fast, use gratitude to shift your energy. When you put all of your energy into gratitude, you will see miracles take place in your life.

To change things quickly, commit to writing 100 things you are grateful for each day, until you see the change. And FEEL the gratitude. Your power is in the FEELING that you put into the words of gratitude.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Để thay đổi cuộc sống của bạn nhanh chóng, hãy sử dụng lòng biết ơn để thay đổi năng lượng của bạn. Khi dồn hết tâm sức vào lòng biết ơn, bạn sẽ thấy phép nhiệm màu xảy ra trong cuộc sống của mình.

Để thay đổi mọi thứ một cách nhanh chóng, hãy cam kết viết 100 điều biết ơn mỗi ngày, cho đến khi bạn thấy sự thay đổi. Và CẢM NHẬN lòng biết ơn. Sức mạnh của bạn là ở CẢM GIÁC mà bạn gửi gắm vào những lời biết ơn.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Đến hôm nay, ngày 2.1.2021, mình đã có hơn 1 năm thực hành lòng biết ơn, với 10 điều mỗi sáng. Nó như những phước lành mà mình tự rắc vào cuộc sống, đều đặn mỗi ngày, để tưới tắm cho tâm hồn của chính mình ngày càng thêm đẹp.

Khi năng lượng thay đổi, tâm trạng và góc nhìn thay đổi, ngoại hình tự khắc cũng thay đổi. Như ông bà ta hay nói: Tâm sinh Tướng. Hôm qua ngày đầu năm, có dịp hội ngộ cùng người chị đồng nghiệp cũ. Thời gian chớp mắt cái đã 3 năm không gặp. Mỗi người thay đổi một môi trường khác nhau, có những dự định và hướng đi riêng. Gặp lại, ai cũng khác, theo chiều hướng tích cực. Chị nói mình đẹp hơn xưa. Phải công nhận là suốt khoảng thời gian vừa qua, mình có dịp chiêm nghiệm lại những điều xưa cũ, những thứ trong hiện tại, và cả dự định của tương lai. Khi năng lượng ở mức A, cuộc đời sẽ tiếp diễn theo chiều A’, khi thay đổi năng lượng sang đường ray B, chắc chắn đích đến sẽ là B’. Tốt hay xấu, được hay mất, tất cả đều nằm ở nhận định và cảm nhận của riêng mình, và chỉ mình mình biết.

Thật tâm biết ơn cô Hoa Tara, đã tạo ra cơ duyên để mình gặp gỡ chị Suzanne và bắt đầu hành trình Lòng biết ơn suốt hơn 365 ngày qua, và cùng nhau, tiếp tục thêm 365 ngày với những điều biết ơn thật sự rung động.

Sharing

Until now, January 2, 2021, I have been practicing gratitude for more than 1 year, with 10 things I’m truly grateful for every morning. It’s like the blessings that we sprinkle into our lives, regularly every day, to water our own souls more and more beautiful.

As energy changes, moods and perspectives change, physical appearance changes as well. As our grandparents used to say: The outer appearance is born of the mind. Yesterday, the first day of the year, had the opportunity to reunite with an old colleague’s sister. The blink of an eye has been 3 years without seeing. Each person changes a different environment, has their own plans and directions. Meeting again, everyone is different, in a positive way. She said she was more beautiful than before. I must admit that during the past time, I have had the opportunity to reflect on the old things, the things in the present, and the plans of the future. When energy is at level A, life will continue in direction A’, when changing energy to rail B, the destination will definitely be B’. Good or bad, gain or loss, it’s all in your own judgment and feelings, and only you know.

Sincerely grateful to Ms. Hoa Tara, for creating the opportunity for me to meet Ms. Suzanne and start the journey of Gratitude over the past 365 days, and together, we will continue for another 365 days with truly grateful vibes.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

13 thoughts on “The Secret | Bí mật 2/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: